Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ FITBG.NET

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Сайтът www.fitbg.net се поддържа от „Фитбг.нет” ЕООД, ЕИК 202943182 с адрес на управление в Р. България, гр. Ловеч, ул. Стоян Цанков №35, телефон +359 888744255, имейл fitbg.net@gmail.com и управител Страхил Росенов Иванов.

(2) По смисъла на настоящите общи условия:

а) „Потребител“ на сайта означава всяко лице, което посети сайта www.fitbg.net, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове.

б) „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на продукти от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите общи условия и е навършило 18 години (за клиентите физически лица). Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години. При съмнение относно пълнолетието на клиента физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката (да прекрати договора), като уведоми клиента за това.

в) „Доставчик“ на услуги означава фитнес треньорът и управител на „Фитбг.нет“ ЕООД Страхил Росенов Иванов.

г) „Търговец“ означава "Фитнес и хранене" EООД, ЕИК 203265002 с адрес на управление в Р. България, гр. Ловеч, ул. Стоян Цанков №35 и управител Росен Илиев Иванов.

д) „Електронен магазин“ означава уеб адрес www.fitbg.net/shop.

е) „Услуги“ означават хранителни режими, фитнес програми и други услуги, които могат да бъдат закупени от уеб сайта на адрес www.fitbg.net. Всяка услуга се обозначава с основните си характеристики и продажна цена.

ж) „Продукти“ означават хранителни добавки, книги или други стоки, които могат да бъдат закупени от електронния магазин на уеб адрес www.fitbg.net/shop. Всеки продукт се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

(3) С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт www.fitbg.net се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на услуги или продукти от уеб сайта.

(4) Настоящите общи условия влизат в сила от 15.03.2015 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уеб сайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

II. ПРЕДМЕТ НА УЕБ САЙТА

(1) Сайтът www.fitbg.net съдържа информация, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо състояние.

(2) Сайтът www.fitbg.net предлага различни платени услуги като хранителни режими, тренировъчни програми, комбинации от хранителни режими и тренировъчни програми (комплексни програми) и други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма, наричани за краткост „услуги”. Условията за използване на услугите на сайта са определени по-долу в раздел „V. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИTE НА САЙТА“.

(3) Сайтът www.fitbg.net предлага в своя електронен магазин на уеб адрес www.fitbg.net/shop различни платени продукти като хранителни добавки, книги и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма, наричани за краткост „продукти”. Условията за приема на поръчки и осъществяване на доставки на продуктите на сайта са определени по-долу в раздел „VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА“.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

(1) Информацията от сайта www.fitbg.net може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителите на сайта.

(2) Информацията от сайта www.fitbg.net не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.

(3) Сайтът www.fitbg.net няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на сайта.

(4) Потребителят е информиран, че преди да пристъпи към каквото и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултира с лекар.

(5) На сайта потребителя може да публикува коментари, предложения и идеи по отношение на съдържанието и структурата на сайта, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот.

(6) Потребителят няма право да извършва политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив имейл адрес или чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

IV. ОТГОВОРНОСТ

(1) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителя до ползването на уеб сайта и/или платените услуги и продукти.

(2) Услугите (фитнес програми, хранителни режими и други), изготвени по заявка на клиенти са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. В случай, че не сте се консултирали с лекар, доставчикът не носи отговорност за вреди, претърпени от потребителя или трети лица при спазване на фитнес програмите или хранителните режими, предоставени срещу заплащане.

(3) Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на уеб сайта, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: fitbg.net@gmail.com.

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА

1. Информация за услугите в сайта

(1) Доставчикът предлага различни платени услуги на уеб сайта www.fitbg.net, като обявява на видно място тяхната цена.

(2) Предлаганите от доставчика услуги представляват хранителни режими, фитнес програми и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Услугите се изготвят от доставчика и се изпращат на потребителя под формата на електронни книги в PDF формат. Под електронна книга се разбира, текстов и/или снимков материал в PDF формат.

(3) Цената на услугите с консултация включва 30-минутен разговор по Skype или телефонен разговор лично с доставчика.

(4) Цената на услугите със среща на живо включва 30-минутна среща между доставчика и потребителя на предварително уговорено от тях място на територията на градовете София или Ловеч.

(5) На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта услуга и нейната цена.

(6) Потребителят поръчва изготвянето на услугата на сайта чрез извършване на плащане на обявената им цена с банков превод, дебитна или кредитна карта.

2. Заплащане на услугите в сайта

(1) Обявените на сайта цени на услуги са в български лева или тяхната еврова равностойност и са крайни (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнително данъци и такси от доставчика). Доставчикът си запазва правото да променя всички цени на услугите, предлагани на сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява потребителя.

(2) Потребителят заплаща цената на услугата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

(3) Заплащането на цената се извършва с банков превод, дебитна или кредитна карта на потребителя чрез система за електронни разплащания в Интернет – www.paypal.com – която гарантира и отговаря за сигурността на извършваните чрез нея разплащания. Доставчикът няма достъп до данните за банковата карта на потребителя.

(4) Когато заплащането на цената на услуги се извършва от сметка на потребителя, различна от еврова, неговата банка извършва превалутиране по обявените от нея към деня на покупката валутни курсове. Системата за електронни разплащания не начислява данък/такса за потребителя.

(5) За да се извърши плащането за услуга, потребителят се регистрира на сайта с въвеждането на имейл , име, фамилия и телефон. Потребителите се задължават да предоставят вярна и актуална информация при регистрацията. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на услуги, независимо от коректното им заплащане.

(6) Услугите се изготвят след попълване на две индивидуални анкети (въпросници) и след уточняване на хранителните и двигателни навици и изисквания на потребителя. Поради това срокът за изготвяне на режимите, който доставчикът предвижда е 10 работни дни. Ако датата на получаване се падне събота или неделя, програмите ще бъдат получени от потребителя в понеделник. Срокът за изготвяне започва да тече от датата на тяхното заплащане и/или получаване на попълнените от потребителя анкети (въпросници) и могат да бъдат променени от доставчика, след съгласуване с потребителя.

(7) При плащане по банков път потребителят получава своите изготвени хранителни режими и/или фитнес програми в рамките на максимален срок от 10 работни дни след получаване на попълнени анкети и информация за извършено валидно плащане (заверяване банковата сметка на доставчика) на обявената им цена. В този срок доставчикът изпраща хранителните режими и/или фитнес програми на предоставения от потребителя имейл адрес.

(8) При плащане чрез paypal.com потребителят получава своите изготвени хранителни режими и/или фитнес програми в рамките на максимален срок от 10 работни дни след получаване на попълнени анкети и извършване на валидно заплащане на обявената им цена. В този срок Доставчикът изпраща хранителните режими и/или фитнес програми на предоставения от потребителя имейл адрес.

3. Характеристики на хранителните режими, фитнес програми и други услуги в сайта

(1) Доставчикът предоставя електронните книги с тренировки и хранителни режими във формат PDF, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на потребителя или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

(2) Потребителят следва да има инсталирана програма за отваряне на PDF файлове, напр. Adobe Acrobat Reader, за да може да преглежда файловете на персонален компютър/електронно устройство.

(3) Доставчикът информира, че електронните книги с физически упражнения и хранителните режими не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на потребителя да се консултира с лекар преди да пристъпи към използването им.

(4) Доставчикът информира, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към физически упражнения и/или хранителни режими.

4. Възстановяване на платена такса за услуги

(1) В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на потребителя и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените услуги след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира доставчика на следния имейл: fitbg.net@gmail.com. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 10 работни дни от извършеното плащане, доставчикът ще възстанови заплатената такса на потребителя в срок от 5 работни дни.

(2) Доставчикът не възстановява заплатена от потребителя такса и/или цена извън случаите по предходната точка.

(3) Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят e изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не e свързано c разходи за доставчика.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА

Тази точка регламентира реда, по който електронен магазин на уеб адрес www.fitbg.net/shop приема поръчки и осъществява доставки на хранителни добавки, книги и други продукти.

1. Поръчка

Поръчката на продукти от електронния магазин е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

(1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

а) за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и имейл;

б) за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и имейл.

Предоставените от клиента данни се ползват от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Изпращане на поръчката“.

(4) След въвеждането на поръчката, клиентът получава имейл, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

2. Приемане на поръчката

(1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адреса на клиента, със съдържание: данни за продукта, продажна цена, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчания продукт, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

(4) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчания продукт;

б) в случай че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(5) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(6) В случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т. (2) по-горе.

3. Цени и плащане

(1) Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на продукта.

(2) Потребителят може да извърши плащане на закупените от него продукти по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез банков превод. Клиентът с извършване на плащането чрез банков превод заявява съгласието си за авансово плащане на продуктите.

4. Доставка

(1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в следните срокове:

а) доставка в рамките на София-град – не по-късно от 18 часа на работния ден, следващ този, в който търговецът е приел поръчката по реда на т. 2 (3).

б) доставка в останалата част от България – не по-късно от два работни дни след деня, в който търговецът е приел поръчката по реда на раздел т. 2 (3).

(2) Доставки извън пределите на Република България зависят от сроковете на куриерската фирма за извършване, с която работи по настоящем онлайн магазинът.

(3) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, продуктът се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия имейл за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи продукта и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната продукта авансово, при поръчката, продуктът незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

(4) Клиентът има право да откаже да получи доставения продукт само в следните хипотези:

а) пратката съдържа продукти, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

б) продуктът е повреден при транспортирането му по начин, който пречи на употребата му по предназначение;

в) продуктът е доставен не по вина на клиента след изтичане на сроковете по т. 4 (1).

(5) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставения продукт най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(6) В случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

5. Отказ на клиента от договора

(1) Клиентът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на продукта, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на имейл fitbg.net@gmail.com и върне получения продукт. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на продукта.

(2) Правото на отказ е изключено, ако продуктът е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Разноските по връщането на продукта са за сметка на клиента.

(4) В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получения продукт, търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатия продукт, да възстанови на клиента платената от последния цена на продукта, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на продукта се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

VII. ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Ние не събираме лична информация от посетителите на сайта, освен ако те не ни я предоставят доброволно. Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата. Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.

(2) Получените лични данни, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани по всяко време от лицето, за която се отнася. За целта е необходимо да се впишат в своя профил.

(3) Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас на имейл fitbg.net@gmail.com и да заявят това свое желание.

(4) Абонатите за имейл бюлетини към сайта могат да променят своите данни или да се отпишат от тях по всяко време, като използват приложените във всеки един бюлетин линк за отписване/промяна на данните. Това може да стане и като се свържат с нас на имейл fitbg.net@gmail.com и заявят това свое желание.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

(4) Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

(5) Всяко кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник – за получаването на услуги.

Всички права запазени! „Фитбг.нет” ЕООД

Последна редакция на 15.09.2016